Saturday, 31 December 2011

HUKUM HAK CIPTA MENURUT ISLAM[SN289] Perlindungan hakcipta adalah idea dan undang-undang yang berasal dari ideologi kapitalisme Barat. Negara-negara kapitalis telah mengadakan persidangan Paris pada tahun 1883 dan persidangan Bern pada tahun 1886, mengenai perlindungan hakcipta. Selain kesepakatan-kesepakatan tersebut, mereka juga telah membuat beberapa kesepakatan lain yang jumlahnya tidak kurang dari 20 kesepakatan. Kemudian terbentuklah sebuah badan antarabangsa untuk hakcipta yang diberi nama WIPO (World Intellectual Property Organization), yang bertugas mengawal dan menjaga kesepakatan tersebut. Pada tahun 1995 WTO (World Trade Organisation) telah mengesahkan adanya perlindungan hakcipta dan WIPO menjadi salah satu bahagiannya. WTO mensyaratkan bagi negara-negara yang ingin bergabung dengannya, mesti terikat dengan perlindungan hakcipta dan mesti membuat undang-undang yang berkaitan dengan hakcipta bagi mengatur perlindungan hakcipta.

Undang-undang Hak Cipta yang dilegalisasi oleh negara-negara tersebut dimesti memberikan hak kepada individu untuk melindungi hasil ciptaannya serta melarang orang lain untuk memanfaatkan ciptaan tersebut kecuali dengan izinnya. Negara harus menjaga hak tersebut dan mengenakan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya dengan hukuman penjara sehingga puluhan tahun, baik ketika penciptanya masih hidup atau telah mati. Undang-undang yang dilegalisasi juga mesti mencakup undang-undang perlindungan bagi perusahaan-perusahaan pemegang hak paten. Maksud dari karya cipta adalah ‘pemikiran atau pengetahuan yang diciptakan oleh seseorang dan belum ditemui oleh orang lain sebelumnya’. Bahagian terpenting dari karya-karya cipta tersebut adalah pengetahuan yang boleh dimanfaatkan dalam perindustrian serta produksi barang dan jasa (usaha) dan apa yang sekarang ini disebut sebagai ‘teknologi’.

Berdasarkan hal di atas, orang-orang kapitalis Barat menganggap pengetahuan individu sebagai ‘harta’ yang boleh dimiliki dan bagi orang yang diajar atau mendapat pengetahuan tersebut tidak dibolehkan memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik dan ahli warisnya, sesuai dengan standard-standard tertentu. Contohnya, jika seseorang membeli buku atau disket yang mengandungi pemikiran baru, maka ia berhak memanfaatkan sebatas apa yang dibelinya sahaja, seperti membaca atau mendengarnya. Dia dilarang, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Hak Cipta, untuk memanfaatkannya dalam perkara-perkara lain seperti mencetak dan menyalin untuk dijualbelikan atau disewakan.

Hukum Syarak Tentang Hak Cipta

Islam telah mengatur kepemilikan individu dengan suatu pandangan bahawa kepemilikan tersebut merupakan salah satu manifestasi dari naluri mempertahankan diri (gharizah al-baqa’). Atas dasar itu, Islam mensyariatkan ke atas kaum Muslimin ‘hukum kepemilikan’ untuk memenuhi naluri ini, yang akan menjamin kehidupan yang lebih baik. Islam membolehkan bagi seorang Muslim untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya seperti binatang ternak, tempat tinggal dan hasil bumi. Di sisi lain, Islam mengharamkan seseorang Muslim dari memanfaatkan barangan seperti khamr (arak), daging babi dan dadah. Islam telah mendorong seseorang Muslim untuk berfikir dan menuntut ilmu, begitu juga Islam membolehkan seseorang Muslim untuk mengambil upah kerana mengajar orang lain. Islam juga telah mensyariatkan bagi seseorang Muslim sebab-sebab yang dibolehkan untuk memiliki suatu barang (asbab at-tamalluk) seperti jual-beli, perdagangan dan pewarisan serta Islam mengharamkan seseorang Muslim sebab-sebab kepemilikan yang lain (yang bertentangan dengan Islam) seperti riba dan judi.

Secara amnya kepemilikan dalam Islam bermaksud izin Asy-Syari’ (Allah SWT) ke atas manusia untuk memanfaatkan barangan. Kepemilikan individu adalah hukum syarak yang mengatur barang atau jasa yang disandarkan kepada individu yang memungkinkannya untuk memanfaatkan barangan dan mengambil bayaran darinya. Kepemilikan individu dalam Islam ditentukan atas dasar ketetapan hukum syarak bagi kepemilikan tersebut dan ketentuan syarak bagi sebab kepemilikan (asbab at-tamalluk) tersebut. Kerana itu, hak untuk memiliki sesuatu tidak muncul dari sesuatu itu sendiri atau manfaatnya, akan tetapi ia muncul dari izin Asy-Syari’ untuk memilikinya dengan salah satu sebab kepemilikan yang syar’ie seperti jual-beli atau hadiah. Islam telah memberikan kekuasaan kepada individu atas apa yang dimilikinya yang membolehkan dia memanfaatkannya sesuai dengan hukum syarak. Islam juga telah mewajibkan Negara agar memberikan perlindungan atas kepemilikan individu dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggar kepemilikan orang lain.

Mengenai kepemilikan atas ‘pemikiran baru’, ia melibatkan dua bentuk dari kepemilikan individu. Pertama, sesuatu yang boleh diindera dan dirasa seperti cap dagangan (trademark). Kedua, sesuatu yang boleh diindera tetapi tidak boleh dirasa seperti pandangan ilmiah dan pemikiran yang tersimpan di dalam otak seseorang pakar. Sekiranya kepemilikan tersebut berupa kepemilikan jenis pertama, seperti cap dagangan yang mubah (harus) sifatnya, maka seseorang individu boleh memilikinya serta memanfaatkannya dengan cara mengusahakannya atau memperjual-belikannya. Negara wajib menjaga hak individu tersebut, sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain dari melanggar hak-haknya. Ini adalah kerana di dalam Islam, cap dagangan memiliki nilai material, kerana keberadaannya sebagai salah satu bentuk perniagaan yang diperbolehkan secara syar’ie. Cap dagangan adalah ‘label produk’ yang dibuat oleh pedagang atau ahli industri bagi produk-produknya untuk membezakannya dengan produk yang lain, yang dapat membantu para pembeli dan pengguna untuk mengenal produknya. Perlu difahami bahawa definisi di atas tidak mencakup cap-cap dagangan yang sudah tidak digunakan lagi. Selain itu, seseorang boleh menjual cap dagangannya di mana apabila ia telah menjualnya kepada orang lain, manfaat dan pengelolaan cap dagangan itu akan berpindah kepada pemilik baru.

Adapun mengenai kepemilikan fikriyyah, iaitu jenis kepemilikan yang kedua, seperti pandangan ilmiah atau pemikiran canggih yang dimiliki seseorang, yang belum ditulis ke atas kertas atau belum dirakam ke dalam disket atau ingatan komputer maka semua itu adalah milik individu (milkiyyah al-fardiyyah) bagi pemiliknya. Ia boleh mengajar atau menjualkannya kepada orang lain, jika hasil pemikirannya tersebut memiliki nilai menurut pandangan Islam. Bila hal ini dilakukan (pemikiran yang telah diajar atau dijual), maka orang yang mendapatkannya dengan sebab-sebab yang syar’ie, boleh mengelolanya tanpa terikat dengan pemilik pertama, sesuai dengan hukum-hukum Islam.

Hukum ini juga berlaku bagi semua orang yang membeli buku, disket, atau ingatan komputer yang mengandungi material pemikiran, baik pemikiran sains ataupun sastera. Demikian pula, ia berhak untuk membaca dan memanfaatkan informasi yang ada di dalamnya. Ia juga berhak mengelolanya, baik dengan cara menyalin, menjual atau menghadiahkannya. Akan tetapi ia tidak boleh ‘menasabkan’ (mengatasnamakan) penemuan tersebut kepada selain pemiliknya. Ini adalah kerana pengatasnamaan (penisbahan) kepada selain pemiliknya adalah suatu kedustaan dan penipuan dan diharamkan secara syar’ie. Oleh kerana itu, hak perlindungan atas kepemilikan fikriyyah merupakan hak yang bersifat ‘maknawi’, yang mana hak pengatasnamaannya dimiliki oleh pemiliknya. Namun, orang lain boleh memanfaatkannya tanpa izin dari pemiliknya. Di sinilah bezanya Islam dan kapitalisme di mana orang-orang yang berideolgi kapitalis memfokuskan seluruh aktiviti dan undang-undang mereka untuk meraih qimah madiah (nilai material) semata-mata. Qimah madiah itu pula digunakan sebagai tolok ukur ideologi mereka dalam kehidupan. Mereka mengabaikan qimah ruhiyyah (nilai rohani), qimah insaniyyah (nilai kemanusiaan) dan qimah akhlaqiyyah (nilai akhlak) yang difitrahkan dalam diri manusia dalam usaha manusia untuk meraih qimah madiah.

Mengenai ‘syarat-syarat’ yang ditetapkan oleh undang-undang sivil yang membolehkan pengarang buku atau pencipta program atau para penemu untuk mengenakannya atas nama ‘perlindungan hakcipta’ seperti hak cetak dan hak paten, semua ini merupakan syarat-syarat yang tidak syar’ie dan seseorang Muslim tidak wajib terikat dengan syarat-syarat tersebut. Ini kerana, berdasarkan akad jual-beli dalam Islam, seseorang pembeli bukan sahaja mendapat haq al-milkiyyah/ownership (hak kepemilikan) ke atas barang yang dibeli, malah pembeli juga mendapat haq at-tasarruf (hak untuk mengelola) apa sahaja yang ia miliki (yang ia telah beli). Justeru, meletakkan apa jua ‘syarat’ yang bertentangan dengan akad yang syar’ie, hukumnya adalah haram, meskipun dengan seratus syarat dan dibuat atas kerealaan pembeli. Dari ‘Aisyah ra,

“Barirah mendatangi seorang perempuan iaitu seorang mukatab (hamba) yang akan dibebaskan oleh tuannya jika membayar 9 awaq (1 awaq = 12 dirham). Kemudian Barirah berkata kepadanya, ‘Jika tuanmu bersedia, aku akan membayarkan jumlahnya, maka kesetiaan(mu) akan menjadi milikku. Mukatab tersebut lalu mendatangi tuannya dan menceritakan hal itu kepadanya. Kemudian tuannya menolak dan mensyaratkan agar kesetiaan (hamba tersebut) tetap menjadi miliknya. Hal itu kemudian diceritakan ‘Aisyah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ‘Lakukanlah.’ Kemudian Barirah melaksanakan perintah tersebut dan Rasulullah SAW berdiri, lalu berkhutbah di hadapan manusia. Baginda segera memuji Allah dan menyanjung namaNya, kemudian bersabda, ‘Tidak akan dipedulikan seseorang yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kitabullah.’ Kemudian baginda meneruskan, ‘Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka syarat tersebut adalah bathil. Kitabullah lebih berhak, dan syaratnya (yang tercantum dalam Kitabullah) bersifat mengikat. Kesetiaan dimiliki oleh orang yang membebaskan.”

Mantuq (teks) hadis ini menunjukkan bahawa syarat yang bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Kitabullah dan Sunnah RasulNya, tidak boleh diikuti. Oleh yang demikian, selama mana syarat ‘perlindungan hakcipta’ yang menjadikan barang yang dijual (disyaratkan) sebatas untuk satu jenis pemanfaatan tertentu sahaja, tidak untuk pemanfaatan yang lain seluruhnya, maka syarat tersebut adalah batal dan bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah RasulNya. Ini adalah kerana, syarat ‘perlindungan hakcipta’ adalah jelas bertentangan dengan ketetapan akad jual-beli yang syar’ie. Akad jual beli yang syar’ie membolehkan pembeli untuk mengelola dan memanfaatkan barang yang dibelinya dengan cara apapun yang bertepatan dengan syarak, seperti menjualnya, menghadiahkannya dan lain-lain. Syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal adalah syarat yang batil, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

“Kaum Muslimin terikat atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan yang haram.”

Oleh kerana itu, secara syar’ie tidak dibolehkan ada syarat-syarat hak cetak, menyalin atau melindungi sesuatu penemuan. Setiap individu berhak atas hal itu (memanfaatkan produk-produk intelektual). Para pemikir, ilmuwan atau penemu sesuatu program, berhak memiliki pengetahuannya selama pengetahuan tersebut adalah miliknya dan tidak diajarkan kepada orang lain. Adapun setelah mereka memberikan ilmu kepada orang lain dengan mengajarkannya, menjualnya atau dengan apa cara sekalipun (yang syar’ie), maka ilmunya tidak lagi menjadi miliknya. Dalam hal ini, hak kepemilikannya telah hilang dengan diajar atau dijualnya ilmu tersebut, sehingga mereka tidak mempunyai hak untuk menghalang atau melarang orang lain dari memanfaatkannya. Justeru, ‘kata-kata’ (syarat) yang tercantum pada buku-buku, cakera padat, perisian komputer dan media yang lain yang tidak membenarkan dicetak ulang, disalin atau dirakam kecuali atas izin pemiliknya, adalah dilarang di dalam Islam. Kesalahan ‘kata-kata’ (syarat) yang melindungi hakcipta tersebut adalah kerana mereka tidak meletakkan pengecualian sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahawa, “…kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal…”.

Ada di kalangan mereka yang membolehkan perkara ini (hakcipta) bersitidlal (menyandarkan dalil) kepada sabda Rasulullah SAW,

“Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dirinya”

dan kepada sabda baginda,

“Barangsiapa mendapatkan paling awal sesuatu yang mubah, maka ia adalah orang yang paling berhak”.

Hakikatnya, kedua-dua hadis ini tidak merujuk kepada kebolehan hakcipta, kerana manath (fakta)nya memang tidak demikian. Adapun hadis yang pertama, ia bermaksud harta milik orang lain yang tidak boleh diambil dari pemiliknya setelah ia sah secara syar’ie menjadi miliknya. Misalnya, seseorang itu tidak boleh mencuri atau merampas atau memaksa dengan apa cara (termasuk melalui undang-undang) untuk mengambil harta seseorang. Manakala ilmu yang telah diajar atau dijual tidak lagi menjadi milik tuannya dan tidak timbul soal mengambil ‘tanpa kerelaan’ dari pemiliknya. Adapun hadis yang kedua, manathnya adalah berkenaan harta milik umum (bukan milik individu) yang menjadi hak orang ramai untuk memanfaatkannya, sebagaimana hadis,

“Mina (salah satu tempat dalam mengerjakan haji) menjadi hak bagi siapa sahaja yang datang lebih dahulu (untuk menempatinya)”.

Maksudnya siapa yang telah duduk di situ terlebih dahulu, maka ia menjadi haknya di mana orang lain tidak boleh menghalaunya dari situ.

Khatimah

Sesungguhnya Undang-undang Perlindungan Hak Cipta merupakan salah satu cara penjajahan ekonomi dan peradaban yang telah dikenakan oleh negara-negara kapitalis besar kepada negara-negara di seluruh dunia melalui WTO, setelah negara-negara kapitalis tersebut berhasil menguasai teknologi yakni pengetahuan yang berhubungan dengan industri, produksi barangan dan perkhidmatan. Mereka membuat undang-undang tersebut agar mereka boleh menimbun dan memonopoli pengetahuan tersebut untuk mereka sahaja, dan mencegah negara-negara lain dari mengambil manfaat hakiki dari penemuan tersebut. Ini dilakukan agar negara-negara lain tetap menjadi pasar konsumtif bagi produk-produk mereka dan tunduk di bawah pengaturan mereka. Juga, agar mereka dapat mencuri kekayaan dan sumberdaya alam negara-negara lemah atas nama pelaburan dan globalisasi. Inilah tujuan mereka!

Umat Islam adalah umat yang agung dengan kekuatan kepemimpinan dan fikrahya. Orang-orang kafir telah menyedari kekuatan dan bahaya umat Islam terhadap mereka sekiranya umat Islam kembali kepada ideologi Islam. Oleh kerana itu, mereka memaksakan kepada umat Islam undang-undang sivil mereka seperti Undang-undang Perlindungan Hak Cipta dan yang sejenisnya. Tujuannya adalah untuk mencegah umat Islam dari mendapatkan semula kebijaksanaan intelektual, kemuliaan dan kekuatan serta untuk menjauhkan umat Islam dari hukum-hakam dan ideologi Islam. Oleh yang demikian, kaum Muslimin hendaklah sedar akan kekufuran dan bahaya undang-undang sivil/kufur tersebut terhadap agama mereka dan kehidupan mereka. Dalam kes ini (undang-undang hakcipta) kaum Musliminlah yang dijadikan sasaran mereka. Mereka telah ‘menimbun’ pengetahuan-pengetahuan ilmiah untuk mencegah kaum Muslimin mendapatkan manfaat-manfaatnya agar mereka terus dapat mencengkam kekuasaan mereka atas kaum Muslimin. Semua itu dilakukan agar kaum Muslimin tetap mundur dan terkebelakang dan tidak dapat bangkit dengan landasan Islam yang benar.

Berdasarkan hal ini, kaum Muslimin wajib menolak dan tidak boleh terikat dengan undang-undang sivil tersebut. Ia bukan berasal dari Islam, malah dibuat untuk menimpakan kehancuran demi kehancuran ke atas umat Islam. Kaum Muslimin wajib mengetahui dan memerhatikan setiap kunci dan nafas dalam rangka mengembalikan hukum-hakam Islam agar kaum Muslimin tidak terus terkurung dan tersepit dengan undang-undang kufur yang membelenggu mereka sejak jatuhnya Daulah Khilafah pada tahun 1342H (1924M). Di sinilah pentingnya usaha untuk mewujudkan kembali Negara Islam (Khilafah) agar tradisi keilmuan, keintelektualan, kemuliaan, kekuatan dan kesatuan kaum Muslimin di bawah naungan Kitabullah akan kembali semula dan akan menghancurkan segala kegelapan, kebatilan dan kekufuran yang wujud di dunia umat Islam selama ini. Dan agar mereka mampu membersihkan dunia dari kenistaan dan imperialisme kapitalis untuk menuju keadilan Islam. Allah SWT berfirman,

“Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur’an) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama (ideologi dan pemikiran) yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya” [TMQ at-Taubah (9):33].

Wallahu a’lam.

Jenis-Jenis Ulama


Daripada Anas radhiallahu ‘anhu bahawasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “ Ulama itu ada tiga jenis– Pertama orang yang alim yang hidup dengan ilmunya (yang mengamalkan ilmunya) dan masyarakat juga hidup dengan ilmunya. Kedua orang yang alim yang masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya tetapi dia sendiri membinasakan dirinya (tidak mengamalkan ilmunya). Ketiga, orang alim yang hidup dengan ilmunya (mengamalkan ilmunya) tetapi orang lain tidak mengambil manfaat dengan ilmunya”. H.R Ad-Dailami

Hadis yang diriwayatkan dari Ad-Dailami ini menerangkan bahawa orang alim atau ulama itu terdiri daripada tiga golongan.Golongan pertama iaitu orang yang alim yang hidup dengan ilmunya (yang mengamalkan ilmunya) dan masyarakat juga hidup dengan ilmunya bermaksud masyarakat sangat merasakan peranannya dan dia juga mempunyai keahlian dalam memberikan layanan kepada semua lapisan masyarakat, maka kewujudannya di tengah-tengah masyarakat laksana lampu yang menyinari kawasan di sekelilingnya.

Bagi golongan kedua iaitu orang yang alim yang masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya tetapi dia sendiri membinasakan dirinya (tidak mengamalkan ilmunya), ia membawa erti bahawa orang alim yang berperanan di dalam masyarakat, orang lain dapat mengambil manfaat dari ilmunya, tetapi dia sendiri jauh dari mengamalkan ilmu yang ada di dalam dadanya, seperti sebatang lilin yang membinasakan dirinya sendiri walaupun ia dapat menerangi kawasan yang ada di sekelilingnya.

Manakala golongan ketiga, orang alim yang hidup dengan ilmunya (mengamalkan ilmunya) tetapi orang lain tidak mengambil manfaat dengan ilmunya membawa erti orang yang alim yang mengamalkan segala ilmunya tetapi dia tidak dapat menyampaikan ilmunya kepada orang lain, mungkin dia tidak mempunyai kemampuan untuk menyampaikan ilmunya kepada orang lain, dan boleh jadi juga dia tidak mampu menyampaikan ilmu dan oranglain sukar memahami apa yang disampaikannya.

Imam Ghazali dalam kitab Ihya’nya membahagikan Ulama’ kepada tiga golongan:

 1. Ulama’ yang berterus terang mencari dunia dan memusatkan seluruh perhatian kepadanya. Mereka ini jenis ulama’ yang membinasakan diri sendiri dan orang lain.
 2. Ulama’ yang memanggil manusia ke jalan akhirat tetapi dia sendiri menolak dunia pada zahirnya sedang pada batinnya bertujuan mempengaruhi orang ramai dan menegakkan kemegahan dirinya. Ulama’ jenis ini adalah ulama’ yang membinasakan dirinya dan membahagiakan orang lain.
 3. Ulama’ yang memanggil manusia ke jalan Allah zahir dan batin. Ulama’ jenis ini membahagiakan diri sendiri dan orang lain.

Thursday, 29 December 2011

Persoalan & Jawapan Tentang Madrasah Salihiah

Latarbelakang:

PKNK dengan kerjasama sebuah syarikat swasta ingin memulih dan memajukan Kompeks Tunku Yaakob yang terbengkalai lebih 30 tahun. Projek yang dinamakan Aman Central bukan sahaja memulihkan bangunan terbengkalai tetapi keseluruhan kawasan di sekitar itu. Pelaburan besar itu bakal memberi peluang ekonomi serta peluang pekerjaan kepada beribu rakyat negeri ini. Isu yang timbul ialah dalam kawasan yang mahu dibangunkan itu terdapat tanah wakaf berkeluasan 0.08 hektar dan di atas tanah itu ada bangunan yang dinamakan Madrasah Salihiah. Pemegang amanah harta wakaf itu adalah Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK). Kerana harta wakaf itu terbabit dalam pelan pembangunan maka ia dicadang untuk dirobohkan sementara dan dibangunkan sebuah surau baru di tempat yang sama.

Dakwaan yang timbul dan penjelasannya:

1. Perobohan surau adalah tindakan zalim

Kerajaan negeri tidak lakukan dengan sewenang-wenangnya terhadap tanah wakaf yang libatkan kepentingan Islam. Ia dirujuk kepada Majlis Fatwa Negeri Kedah yang diketuai oleh Dato' Sheikh Badaruddin Hj Ahmad. Majlis Fatwa bermuzakarah dan memutuskan bahawa surau tersebut boleh diroboh berdasarkan kaedah Istibdal iaitu berlaku pindah wakaf kepada manfaat yang lebih besar. Pampasan RM1.48 juta diberi kepada MAIK selaku pemegang amanah surau untuk mendapatkan wakaf yang baharu. Di lokasi yang dirobohkan akan dibina surau baru yang lebih luas boleh mengisi 400 jemaah dalam satu masa berbanding 200 jemaah dalam surau lama. Surau baru dibina dan pampasan untuk adakan wakaf yang baharu diberi lagi. Roboh satu dapat dua dan lebih manfaat!

2. Mufti Kedah dipaksa turut kehendak kerajaan negeri

Yang Berbahagia Dato' Mufti dan Majlis Fatwa Negeri Kedah berada di bawah KDYMM Tuanku Sultan Kedah yang kini adalah Yang DiPertuan Agong, bukannya lantikan oleh Menteri Besar. Justeru tuduhan tersebut adalah fitnah dan tidak berasas. Mufti juga tidak membuat keputusan berseorangan, mereka bermuzakarah secara mendalam dalam Majlis Fatwa Negeri Kedah yang terdiri dari Dato' Mursyid Diraja Dato' Paduka (Dr) Syeikh Abd. Majid Bin Mohd. Noor (Universiti Al-Azhar Mesir, Universiti Ain As-Syam, Mesir), Dato' Wira Syeikh Yahya Bin Hj Jusoh (Universiti Al-Azhar Mesir (Ijazah Sarjana Muda (BA) Syariah), Universiti Islam Antarabangsa (Diploma Undang-undang Pentadbiran dan Kehakiman), Dato' Syeikh Abdul Razak Bin Haji Mohd Yusof (Universiti Ain Syam, Kaherah, Mesir (Diploma Pendidikan), Dato' Syeikh Abd. Hamid Bin Md. Tahir (Universiti Al-Azhar Mesir (Ijazah BA Syariah Dan Undang-undang) Jayyid (Diploma Pendidikan), Tuan Syeikh Abdul Rahman Bin Abu Bakar (Universiti Ein Syams, Mesir (Diploma Pendidikan) Universiti Al-Malik Saud, Riyadh, Universiti Kebangsaan Malaysia (Sarjana Pendidikan (M.Ed)), Prof. Madya Dr. Haji Abdul Aziz Bin Hj Hanafi (Universiti Al-Azhar Mesir, Ijazah sarjana (MA) Syariah, Doktor Falsafah (Ph.D) dalam Jurusan Syariah Politik Islam/Ekonomi Islam, Tuan Syeikh Marwazi Bin Dziyauddin, Universiti Al-Azhar Mesir - Ijazah Sarjana Muda (Syariah), Universiti Malaya - Ijazah Sarjana (Syariah) Fiqh dan Usul Fiqh dan Tuan Syeikh Aminudin Bin Hj Abd Rahim (Universiti Al-Azhar Mesir - Sarjana Muda (BA) Syariah). Kehebatan ilmu mereka dalam membuat keputusan berkaitan kepentingan Islam tidak boleh dipertikaikan.

3. Surau baru berada dalam kompleks membeli belah, sukar dimasuki

Surau baru yang akan dibina berada di aras bawah kompleks dan boleh dimasuki dari luar pada bila-bila masa walaupun kompleks beli belah ditutup. Ia menampakkan syiar sebuah surau dari luar, ada kubah dan boleh melaungkan azan setiap kali masuk waktu solat. Sedangkan Madrasah Salihiah yang ada sekarang hanya di buka waktu Zohor dan Asar. Pada waktu lain surau dikunci dari luar dan tidak dimakmurkan sepanjang lima waktu.

4. Surau bernilai 100 tahun, ada nilai sejarah mesti dipertahankan

Sebenarnya bangunan surau yang kononnya bernilai 100 tahun di atas tapak itu sudah diroboh tahun 2007 dan dibina sebuah bangunan yang baharu (yang ada kini). Sebahagian besar bangunan itu adalah ruang pejabat yang disewakan kepada sebuah syarikat insuran, hanya satu ruang digunakan untuk bersolat. Bangunan itu baru berusia 4 tahun dan pampasan yang diberikan dengan menilai keseluruhan tanah dan bangunan tersebut.

5. Seluruh bangunan Madrasah Salihiah yang berusia 4 tahun itu adalah surau atau Rumah Allah

Rumah Allah adalah gelaran untuk bangunan surau atau masjid yang menepati syarat. Antara syaratnya ialah tandas mesti terpisah dari bangunan utama musolla seperti mana hampir kesemua masjid yang terdapat di dunia ini. Madrasah Salihiah tidak boleh dipanggil Rumah Allah kerana tandas, pejabat perniagaan dan surau berada dalam satu bangunan. Hanya satu ruang diguna untuk surau macam surau yang terdapat di mana-mana bangunan lain juga.

6. Surau itu dimakmurkan oleh kira-kira 200 jamaah pada setiap waktu solat

Tidak benar. Hanya ada beberapa buah rumah orang Islam berhampiran surau itu kerana ramai yang sudah berpindah. Orang Islam yang masih tinggal, lebih selesa berjemaah di Masjid Zahir. Solat berjemaah di surau itu biasanya hanya waktu Zohor dan Asar, dihadiri beberapa orang yang bekerja di situ. Waktu Maghrib, Isya dan Subuh, pagar pun berkunci. Jika benar surau itu mempunyai 200 anak khariah, mengapa tiada seorang pun yang datang bersolat Subuh di surau? Ramai yang berdemonstrasi membantah bangunan itu dirobohkan tempohari mengaku ahli khariah tetapi sebenarnya mereka adalah penduduk Taman Wira Mergong, bukannya ahli khariah di situ. Bangunan itu lebih berfungsi sebagai pejabat syarikat insuran dari sebuah madrasah atau surau.

7. Sepatutnya ganti wakaf (RM1.48 juta) dibuat di sekitar lokasi tersebut juga

Cadangan itu mungkin baik tetapi persoalannya bagaimana hendak memenuhkan surau ganti wakaf yang dicadangkan itu sedangkan kawasan tersebut bukan perkampungan yang ramai orang Islam. Bukankah lebih baik memikirkan untuk memenuhkan surau baru di kompleks perniagaan yang dibina itu. Dan lebih baik juga RM1.48 juga diguna untuk membina surau di mana-mana kawasan ramai penduduk. Bukan setakat untuk solat tetapi juga untuk pelbagai kegiatan umat Islam yang lain. Pahala yang mengalir kepada pihak yang mewakaf tentulah lebih besar.

8. Di sekitar itu juga terdapat gereja, mengapa gereja tidak dirobohkan sekali

Gereja tidak termasuk dalam lokasi strategik yang mahu dimajukan. Andainya gereja sengaja mahu dimasukkan, maka ganti gereja juga terpaksa dibuat di kompleks membeli belah itu. Adakah umat Islam negeri ini bersedia melihat sebuah gereja di kompleks membeli belah?

9. Pemaju Aman Central adalah orang kafir, mengapa beri peluang orang kafir majukan ekonomi mereka?

Aman Central adalah usahasama antara PKNK dan pemaju tersebut. PKNK adalah milik kerajaan negeri justeru tidak semuanya kafir. Ia akan memberi manfaat kepada kerajaan negeri dan rakyat Kedah (peluang pekerjaan) yang majoritinya terdiri dari orang Islam. Realiti dunia hari ini, akibat kelemahan orang Islam, tidak ada satu aspek yang umat Islam dapat membangunkan iktisad sendiri tanpa orang bukan Islam. Kita tidak boleh bersikap ‘biar orang Islam mundur asal bukan Islam jangan kaya.’ Jika begitu, orang Islam tidak boleh pergi menunaikan haji untuk elak orang kafir yang buat kapal terbang dapat untung.

10. Tidak pernah berlaku dalam sejarah negeri Kedah, Rumah Allah (masjid atau surau) diroboh untuk sebuah shopping complex

Tidak benar. Masjid Alor Malai pernah diroboh untuk pembangunan menyeluruh Kompleks Al-Bukhari yang juga dibangunkan kompleks perniagaan di situ (antaranya Pasaraya Giant). Sebuah masjid baru dibina, bukan di atas tapak masjid lama tetapi dilokasi lain menggunakan kaedah Istibdal, sama seperti kaedah yang digunakan terhadap tanah wakaf Madrasah Salihiah. Ia tidak menjadi isu kerana pihak pembangkang pada masa itu (PAS) tahu hukum hakam, menghormati institusi ulamak dan tidak membantah membuta tuli. Sekarang isu Salihiah menjadi ‘panas’ kerana pihak pembangkang kini merasa ‘terlebih pandai’ dari para ulamak yang ada dalam Majlis Fatwa Negeri Kedah.

Tuesday, 27 December 2011

Teka-Teki Imam Al-Ghazali

Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya lalu beliau bertanya (Teka Teki ) :

1. Imam Ghazali bertanya " Apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini ?

Murid 1 menjawab " Orang tua "
Murid 2 menjawab " Guru "
Murid 3 menjawab " Teman "
Murid 4 menjawab " Kaum kerabat "
Imam Ghazali : " Semua jawapan itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita ialah MATI . Sebab itu janji Allah bahawa setiap yang bernyawa pasti akan mati ( Surah Ali-Imran :185).

2. Imam Ghazali bertanya " Apa yang paling jauh dari kita di dunia ini ?"

Murid 1 menjawab " Negeri Cina "
Murid 2 menjawab " Bulan "
Murid 3 menjawab " Matahari "
Murid 4 menjawab " Bintang-bintang "
Iman Ghazali : " Semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling benar adalah MASA LALU . Bagaimanapun kita, apapun kenderaan kita, tetap kita tidak akan dapat kembali ke masa yang lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini, hari esok dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama".

3. Iman Ghazali bertanya " Apa yang paling besar didunia ini ?"
Murid 1 menjawab " Gunung "
Murid 2 menjawab " Matahari "
Murid 3 menjawab " Bumi "
Imam Ghazali : " Semua jawaban itu benar, tapi yang besar sekali adalah HAWA NAFSU (Surah Al A'raf: 179). Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu kita membawa ke neraka."


4. Iman Ghazali bertanya" Apa yang paling berat didunia? "

Murid 1 menjawab " Baja "
Murid 2 menjawab " Besi "
Murid 3 menjawab " Gajah "
Imam Ghazali : " Semua itu benar, tapi yang paling berat adalah MEMEGANG AMANAH (Surah Al-Azab : 72 ). Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah SWT meminta mereka menjadi khalifah pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya berebut-rebut menyanggupi permintaan Allah SWT sehingga banyak manusia masuk ke neraka kerana gagal memegang amanah."


5. Imam Ghazali bertanya " Apa yang paling ringan di dunia ini ?"

Murid 1 menjawab " Kapas"
Murid 2 menjawab " Angin "
Murid 3 menjawab " Debu "
Murid 4 menjawab " Daun-daun"

Imam Ghazali : " Semua jawaban kamu itu benar, tapi yang paling ringan sekali didunia ini adalah MENINGGALKAN SOLAT . Gara-gara pekerjaan kita atau urusan dunia, kita tinggalkan solat "

6. Imam Ghazali bertanya " Apa yang paling tajam sekali di dunia ini? "

Murid- Murid dengan serentak menjawab = " Pedang "

Imam Ghazali : " Itu benar, tapi yang paling tajam sekali didunia ini adalah LIDAH MANUSIA . Kerana melalui lidah, manusia dengan mudahnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri "

Saturday, 24 December 2011

Muhasabah Sebab-Sebab Kegagalan Gerakan Islam[SN288] Kita semua sudah arif tentang gelagat parti politik yang akan bertanding di dalam pilihan raya di bawah sistem demokrasi di Malaysia, baik parti pemerintah mahupun parti pembangkang. Di antara usaha terbaik dalam melemahkan parti lawan adalah dengan melaga-lagakan para pimpinan parti tersebut agar timbul perpecahan sesama sendiri yang akan melemahkan individu yang terlibat secara khusus dan parti itu secara amnya. Parti pemerintah yang sekular sememangya akan memusuhi parti Islam kerana bagi mereka, parti Islam adalah pengancam kepada takhta dan kekuasaan yang mereka nikmati sekarang. Justeru, mereka tidak akan biarkan parti Islam ini bangkit atau mendapat sokongan rakyat. Parti Islam pula, walaupun telah berusaha bersungguh-sungguh untuk bangkit selama berpuluh-puluh tahun lamanya dan ada yang telah menang pilihan raya, namun kita masih belum dapat melihat agama Islam ini tertegak secara benar, kerana mereka hanya bangkit dan berkuasa di dalam acuan demokrasi ciptaan kuffar Barat dan tidak mahu keluar darinya.

Di dalam kitab At-Takattul Al-Hizbiy karangan Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan juga kitab Syarh Ala Kitab At-Takkatul Al-Hizbiy karangan Syeikh Muhammad Hawari, dijelaskan bahawa sejak abad ke-13 Hijriah atau 19 Masehi, telah berdiri pelbagai gerakan yang bertujuan untuk membangkitkan umat Islam. Usaha-usaha tersebut sejauh ini belum meraih keberhasilan, sekalipun meninggalkan pengaruh yang cukup bererti bagi generasi yang datang sesudahnya untuk mengulangi usaha itu sekali lagi. Pengamat yang mencermati dengan saksama usaha-usaha tersebut, yakni mereka yang mengkaji gerakan-gerakan yang berusaha mewujudkan kebangkitan, akan mendapati bahawa penyebab utama kegagalan seluruh usaha itu ditinjau dari aspek keorganisasian dapat dikembalikan kepada empat faktor utama iaitu:-

Pertama: Gerakan-gerakan tersebut berdiri di atas dasar fikrah (pemikiran) yang masih umum tanpa batasan yang jelas, sehingga muncul kekaburan (ghamidhah) atau kesamaran (syibh ghamidhah). Lebih dari itu, fikrah tersebut tidak cemerlang, tidak jernih dan tidak murni.

Sesebuah gerakan atau parti mestilah berdiri di atas dasar pemikiran tertentu dan pemikiran ini ada yang bersifat umum (ammah) dan ada yang bersifat menyeluruh (kuliyyah). Kebanyakan dari pemikiran yang melandasi parti atau gerakan yang ada sekarang adalah pemikiran umum yang tidak memiliki batasan yang jelas. Para aktivis gerakan Islam mendakwahkan Islam dalam bentuk yang masih terlalu global atau umum. Mereka cuba menginterpretasikan Islam agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat itu, atau menyesuaikan Islam agar cocok dengan peraturan-peraturan selain Islam yang akan diambil, sehingga Islam seolah-olah sesuai dengan hal-hal tersebut. Dengan demikian, penakwilan seperti itu akhirnya hanya menjadi legitimasi untuk mempertahankan kondisi yang ada atau untuk mengambil peraturan selain Islam. Kita melihat sebagai contoh berapa banyak dari gerakan atau parti yang mendakap demokrasi dan langsung tidak mahu melepaskan dakapan mereka atas anggapan bahawa ‘inilah’ sistem terbaik yang ada. Lalu Islam diinterpretasi, malah ditundukkan agar sesuai dengan demokrasi.

Pemikiran yang menjadi asas gerakan atau parti itu juga telah kehilangan kebersihan (niqa’)nya. Jika kita melihat kepada kebanyakan gerakan Islam, kita melihat bahawa sebahagian mereka tidak menyedari bahawa mereka telah diresapi dengan pemikiran-pemikiran kufur Barat. Lebih buruk, banyak sekali kaedah-kaedah syarak yang mereka gunakan di dalam menjustifikasikan setiap jalan yang mereka ambil (yang sebenarnya adalah jalan yang diajarkan oleh Barat) agar dilihat benar dan ‘halal’ oleh ahli-ahli mereka dan juga oleh masyarakat. Sebagai contoh mereka menggunakan kaedah syarak yang berbunyi, ma la yatimmul wajib illa bihi fahua wajib (suatu perkara/perbuatan yang menyempurnakan suatu kewajipan, maka perkara/perbuatan tersebut juga adalah wajib) di mana kaedah ini digunakan untuk mewajibkan jalan demokrasi atau mengundi di dalam pilihan raya kerana dikatakan hanya dengan jalan pilihan raya sahajalah akan membawa kepada kekuasaan. Akhirnya, sistem demokrasi yang jelas-jelas merupakan sistem kufur, menjadi “halal” berdasarkan kaedah ini. Walhal kita semua mengetahui bahawa Rasulullah SAW mendapat kekuasaan melalui tertegaknya Negara Islam di Madinah tanpa melalui pilihan raya. Secara congak sahaja kita dapat memahami bahawa ada jalan (thariqah) lain yang diambil oleh Rasulullah SAW di dalam menegakkan Negara Islam yang mana thariqah inilah yang wajib diikuti oleh gerakan Islam, bukannya melalui thariqah demokrasi-pilihan raya yang diajarkan oleh Barat.

Dengan membawa segala kaedah syarak ke arah membolehkan jalan demokrasi, mereka sesungguhnya telah berusaha menafsirkan Islam agar sejalan dengan pemikiran-pemikiran Barat, bahkan mereka pergi lebih jauh sehingga mendakwa bahawa jalan yang Barat ajarkan itu (demokrasi) adalah sebahagian dari Islam! Walhal apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka adalah usaha pembersihan (an-niqa’) pemikiran-pemikiran kufur dari kalangan ahli mereka dan juga masyarakat, agar tidak ada lagi pemikiran atau tsaqafah asing dalam benak kaum Muslimin dan digantikan dengan pemikiran-pemikiran Islam semata-mata. Dengan cara ini, barulah kemurniaan pemikiran Islam itu sentiasa terjaga. Namun, apa yang berlaku adalah sebaliknya. Ini semua berlaku kerana tidak adanya kejernihan fikrah pada mereka di dalam memahami perjuangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang wajib mereka ikuti.

Kita tidak pelik sekiranya parti atau gerakan sekular, nasionalis atau patriotis menghalalkan, mengambil dan mengamalkan kesemua pemikiran Barat di dalam perjuangan mereka. Gerakan semacam ini sudah terlalu banyak menelan pil-pil khayal ciptaan Barat sehingga tidak lagi sedar akan bahaya pemikiran kufur yang mereka kembang atau perjuangkan, bahkan mereka meyakini dan berusaha meyakinkan orang lain bahawa perjuangan mereka untuk memartabatkan agama, bangsa dan tanahair melalui acuan demokrasi itu adalah suatu perjuangan yang suci. Namun sungguh sayang apabila melihat gerakan Islam juga turut menelan pil-pil khayal ciptaan Barat ini, yang akhirnya, baik gerakan sekular mahupun gerakan Islam, kedua-duanya telah dapat ‘dijinakkan’ dengan mudah oleh Barat, sehingga tercapailah hasrat Barat agar gerakan-gerakan ini menganggap bahawa perjuangan demokrasi adalah perjuangan terbaik, malah hingga ke tahap menganggap bahawa itu adalah perjuangan Islam yang sebenar! Kuffar Barat tersenyum lebar setelah melihat gerakan sekular dan gerakan Islam ini tidak lagi dapat dan tidak mahu keluar dari landasan demokrasi yang mereka (Barat) cipta.

Gerakan Islam yang tidak mempunyai fikrah yang jernih dan murni sudah tidak dapat lagi membezakan di antara syura (musyawarah) dan demokrasi. Mereka malah tidak mampu memahami bahawa musyawarah adalah hukum syariat yang dijadikan rujukan oleh masyarakat atau negara untuk menetapkan sesuatu pendapat yang bersifat mubah (harus), bukannya untuk membuat hukum,manakala hukum (musyawarah) itu sendiri pula adalah sunat (mandub) dan bukannya wajib (fardhu). Ia sama sekali berbeza dengan demokrasi di mana demokrasi adalah satu sistem di mana undang-undang dibuat oleh manusia secara majoriti. Di dalam demokrasi, manusia dipilih (melalui pilihan raya) untuk menjalankan fungsi tasyri’ (membuat hukum) di mana wakil-wakil yang menang (di dalam pilihan raya) berkumpul beramai-ramai di Parlimen dan menjalankan tugas tasyri’ dengan mengambil-alih hak Allah sebagai Musyarri’ (Pembuat hukum).

Kedua: Gerakan-gerakan tersebut tidak mengetahui thariqah (metod) bagi penerapan fikrahnya. Bahkan fikrahnya diterapkan dengan cara-cara yang menunjukkan ketidaksiapan gerakan tersebut dan penuh dengan kesimpangsiuran. Lebih dari itu, thariqah gerakan-gerakan tersebut diliputi kekaburan dan ketidakjelasan.

Fikrah dan thariqah yang dimaksudkan di sini ialah fikrah dan thariqah parti di dalam perjuangannya untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan semasa menubuhkan parti. Bagi sesebuah gerakan Islam, fikrah yang seharusnya diguna pakai (adopted) oleh mereka hendaklah fikrah Islam semata-mata manakala thariqah yang wajib difahami dan diambil di dalam perjuangan adalah thariqah yang telah dilalui (ditetapkan) oleh Rasulullah SAW. Contohnya, sekiranya sesebuah parti itu memahami (secara fikrah) bahawa Rasulullah SAW tidak pernah berkompromi dan bertahalluf dengan orang-orang kafir di dalam menegakkan Negara Islam, maka secara thariqahnya, parti itu pasti tidak akan melakukan hal sedemikian. Namun oleh kerana ketidakjelasan dan kesimpangsiuran di dalam hal ini, maka berapa banyak dari parti Islam sudah tidak lagi mampu mendeskripsi dan menterjemahkan dengan jelas thariqah perjuangan yang mereka harus tempuhi. Akibatnya, mereka ‘kaut’ segala thariqah yang pada pandangan mereka boleh mendatangkan manfaat kepada mereka tanpa memahami atau memperhatikan aspek fikrah dan thariqah yang sahih di dalam merealisasikan sebuah perjuangan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW.

Pelbagai gerakan Islam yang ada juga selalu tidak konsisten di dalam perjuangan mereka. Mereka banyak terjebak di dalam melakukan tawar-menawar atau berkompromi dengan pemerintah, ada yang suka membodek pemerintah, suka mengambil jalan mudah dan selamat (play safe) dan mahu dianggap moderat, ada pula yang sanggup bekerjasama atau bertahalluf dengan parti-parti lain, termasuk parti kafir dan sekular (walaupun tidak sehaluan). Ada yang menolak dari terlibat dalam politik dan hanya memilih aktiviti-aktiviti ibadah atau aktiviti-aktiviti sosial tertentu sahaja, tanpa menyedari bahawa semua ini bercanggah dengan fikrah dan thariqah sebagai sebuah gerakan Islam yang ingin memperjuangkan Islam. Di sinilah, jelas kelihatan bahawa gerakan atau parti-parti ini sesungguhnya tidak mempunyai jalan yang jelas dan jernih di dalam perjuangannya, penuh campur aduk (antara hak dan batil) dan penuh kesimpangsiuran.

Ketiga: Gerakan-gerakan tersebut bertumpu kepada orang-orang yang belum sepenuhnya mempunyai kesedaran yang benar. Malah tidak kurang yang masih belum mempunyai niat yang benar meskipun mereka berbekal keinginan dan semangat.

Sebagaimana dimaklumkan, kesedaran terhadap fikrah dan thariqah perjuangan parti merupakan suatu yang penting kerana ia dibina dari asas akidah Islam. Dari sinilah akan wujud sebuah atmosfera keimanan (jaw al-iman). Atmosfera keimanan ini akan mendorong seseorang untuk selalu bersemangat tatkala mengaitkan segala aktiviti atau tindakan yang dilakukannya dengan kaedah dasar yang menjadi pangkal kepada aktiviti tersebut, iaitu ‘keimanan’ kepada Allah SWT. Segala aktivitinya dikaitkan dengan dosa dan pahala dan bukannya dilakukan berdasarkan manfaat atau suka-suka. Dia faham bahawa setiap aktivitinya akan dihisab oleh Allah SWT. Tanpa adanya kesedaran terhadap fikrah dan thariqah perjuangan parti berdasarkan keimanan kepada Allah SWT, seseorang itu akan mudah sekali untuk luntur, surut, mundur dan bersikap kompromi dalam perjuangan.

Keghairahan parti di dalam mendapatkan ahli-ahli baru tanpa berlandaskan akidah Islam dan keimanan kepada Allah SWT, hanya akan melahirkan ahli-ahli yang tidak mempunyai kesedaran yang benar. Malah, kegagalan parti di dalam melakukan tasqif (pembinaan -melalui kelas-kelas yang istiqamah) ke atas ahli-ahli, juga akan melahirkan ahli-ahli yang hanya berbekal semangat tanpa kesedaran yang benar akan perjuangan parti. Kita menyaksikan bagaimana sesebuah parti Islam yang terlalu ghairah di dalam mendapatkan tokoh-tokoh masyarakat, apatah lagi kalau tokoh tersebut berlatar belakangkan agama, ke dalam parti mereka. Mereka ini, setelah bergabung dengan parti tersebut, namun langsung tidak dibina dengan fikrah dan thariqah parti, akhirnya mereka akan menimbulkan masalah di dalam parti atau akan keluar tidak lama selepas itu, setelah “tidak tahu” apa sebenarnya peranan mereka di dalam parti dan juga “tidak jelas” ke manakah hala tuju sebenar parti yang mereka sertai itu. Seringkali juga kita dengar, ahli-ahli yang keluar dari parti kerana “kecewa” dengan parti. Kekecewaan di sini sebenarnya timbul kerana tidak berlakunya pembinaan (tasqif) di dalam parti sehingga dia sudah tidak tahu apakah arah perjuangan parti atau dia sering melihat parti tersebut “lari” atau tersasar dari perjuangan yang dia harapkan.

Keempat: Orang-orang yang menjalankan tugas gerakan-gerakan tersebut tidak mempunyai ikatan yang benar. Ikatan yang ada hanyalah struktur organisasi, disertai dengan sejumlah deskripsi mengenai tugas-tugas organisasi dan sejumlah slogan-slogan organisasi. Oleh kerana itu, wajarlah jika kelompok-kelompok tersebut bergerak hanya dengan bekal kesungguhan dan semangat yang dimiliki sehinggalah bekalan itu habis. Kemudian aktivitinya berhenti dan akhirnya lenyap. Setelah itu berdiri gerakan-gerakan lain dengan orang-orang yang berlainan pula. Mereka pun bergerak seperti orang-orang sebelumnya, sampai akhirnya pada batas tertentu mereka kehabisan bekal, semangat dan kesungguhan yang mereka miliki.

Sekiranya sesebuah gerakan itu tidak menjadikan ‘akidah Islam’ sebagai ikatan parti, maka ikatan yang menyatukan para aktivis atau anggota parti atau gerakan tersebut bukanlah ikatan yang benar. Parti yang diikat dengan ikatan bangsa (assabiyyah) atau patriotisme (wathaniyyah), bukan sahaja hal ini bertentangan dengan Islam, malah akan mewujudkan satu ikatan yang rapuh dalam parti. Mereka menyertai parti biasanya kerana ada kepentingan tertentu dan lebih buruk, kepentingan tersebut menyalahi Islam. Begitulah juga dengan kedudukan mereka yang menyertai parti Islam atas dasar “manfaat”, maka para ahli yang bergabung (atau berkumpul) di dalam gerakan tersebut hanya berbekalkan keinginan tertentu dan manfaat belaka. Ini semua bukanlah ikatan yang didasarkan kepada akidah Islam. Seringkali dan senantiasa kita melihat bahawa parti-parti yang ada akan bersungguh-sungguh mencari orang-orang yang berpengaruh atau memiliki kedudukan di dalam masyarakat seperti tokoh-tokoh agama, bekas mufti, bekas pegawai tentera, para artis, doktor, peguam terkemuka, orang-orang kaya dan seumpamanya untuk menjadi ahli mereka. Pendek kata, mereka sangat berharap, menumpukan dan mencari orang-orang kenamaan atau memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat agar menjadi ahli parti mereka. Ini adalah kerana mereka mengharapkan “manfaat” dengan kemasukan orang tersebut yang justeru telah menimbulkan ‘ikatan manfaat' dan bukannya ikatan atas dasar ‘akidah Islam’.

Di sinilah kesilapan sesebuah gerakan apabila hanya ghairah menarik ahli atas dasar manfaat dan bukannya atas dasar akidah Islam. Keadaan ini justeru akan mewujudkan ikatan yang amat longgar di kalangan anggota parti. Ikatan manfaat ini amat rapuh sifatnya, di mana seseorang individu itu akan hanya berada di dalam parti selama mana dia masih merasakan atau memperolehi manfaatnya (seperti jawatan, pangkat, harta, populariti dan sebagainya). Apabila manfaat ini telah tiada, maka dia tidak akan teragak-agak untuk keluar parti dan mencari parti lain yang akan dapat memberi manfaat yang diingininya. Begitulah apa yang terjadi dan terus terjadi apabila sesebuah parti hanya obses mengambil seseorang tokoh untuk dimasukkan ke dalam partinya atas ikatan manfaat, yang seringkali berakhir dengan menikam diri sendiri apabila ikatan manfaat itu hilang.

Ahli-ahli parti yang tidak diikat dengan ikatan mabda’iyyah (ikatan ideologi) Islam yang benar di dalam sesebuah parti, maka segala aktiviti mereka, selain didasarkan atas asas manfaat, dijalankan kerana adanya sejumlah gerakerja dan ‘arahan’ yang telah ditetapkan oleh parti. Aktiviti yang mereka lakukan bukannya digerakkan oleh dorongan akidah Islam tetapi kerana adanya deskripsi tugas atau arahan parti semata-mata. Dengan kata lain, mereka melakukan aktiviti bukan kerana digerakkan oleh aspek fikrah dan thariqah parti yang didasarkan kepada keimanan yang ditanam oleh parti kepada mereka, tetapi cuma kerana adanya tugas dan arahan dari kepimpinan semata-mata. Kerana itu, walaupun mereka nampak bersemangat di dalam menjalankan tugas atau aktiviti, lama-kelamaan apabila bekal semangat dan kesungguhan ini sudah mula menurun dan habis, maka mereka akan letih dan semakin perlahan dan akhirnya berhenti.

Demikianlah sedikit sebanyak pemerhatian dan muhasabah terhadap gerakan-gerakan Islam agar mereka dapat menilai semula dan menerima dengan ikhlas, seterusnya memperbaiki diri dalam rangka berjuang untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini.

Wallahu a’lam.

Monday, 19 December 2011

Turun Bendera & Jangan Ludah Muka Orang

Sekelip mata saja nama Adam Adli popular. Bukan seorang selebriti, bukan seorang pendakwah, bukan seorang Ahli Parlimen tapi dia adalah seorang pejuang mahasiswa.

Namanya mula menjadi sebutan apabila tindakannya turunkan bendera wajah pimpinan sebuah parti politik,Dato' Seri Najib Abdul Razak di ibu pejabat United Malays National Organisation iaitu PWTC.

Dalam kes ni,rujukan Presiden parti lebih molek untuk Dato' Seri Najib atas kapasiti PWTC milik parti politik, bukan harta kerajaan.

Tindakan berani mati Adam Adli memang mendapat respon 'ganas' dari pimpinan parti tersebut sendiri. Malah timbullah pula video sidang akhbar dari 'Panglima' 'BESAR' dari parti tu untuk meludah muka mahasiswa yang sertai demonstrasi di PWTC. Mahasiswa yang gelarkan diri sebagai BEBAS tu pergi ke PWTC atas alasan untuk serahkan memorandum kepada Saifuddin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia mengenai pemansuhan AUKU.

Respon tentang tindakan Adam Adli, rasanya dalam kemarahan macam mana pun, dia perlu bijak dan jangan terlalu buat tindakan emosional. Napa? Bila dah jadi isu, sudah pasti tindakan disiplin akan dikenakan. Malah label Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) sendiri akan turut dibawa bersama Adam Adli.

Tak salah bersuara malah demonstrasi secara aman sememangnya dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Tapi andai kata kita pergi rumah orang, kemudian kita buat benda tak elok dekat rumah orang,rasanya orang tu marah kita balik sebab kita tetamu yang tak hormat tuan rumah.

geng Panglima Ludah
Dan mengenai tindakan 'Panglima Ludah' pula pun rasanya salah gak. Ancaman nak meludah orang tu adab Islam dan Melayu ka? Macam mana pula tindakan anak didik 'panglima' ni yang pernah kencing atas gambar pimpinan oposisi? Dan ayat 'panglima' tu yang berbunyi:

Hantar kamu belajar untuk jadi mahasiswa, bukan untuk jadi kuda Anwar Ibrahim, kuda pembangkang

Ayat ni rasanya perlu dinilai balik. Rakyat Malaysia rasanya dah sampai masa untuk dididik bezakan entiti kerajaan dan parti. Dan dalam nak bercakap pun, janganlah emosi sampai nak meludah orang.


Kan elok kalau kita tak berperangai durja seperti orang yang teruk. Tak perlu ikut benda tak elok? Tapi malang,abang 'panglima' ni berperangai lebih teruk dari penurun bendera tersebut.

Rumusan, guna akal sebelum bertindak. Mungkin ada hikmah di sebalik kejadian ni.

Saturday, 17 December 2011

Doakan Hidayah Sampai Kepada Abby Abadi


Alhamdulillah,dari hari ke hari makin ramai artis kita yang sudah berubah. Ada yang berhijrah secara mutlak,ada yang berubah step by step.

Ada yang dulunya seksi kini sopan dan ada yang dulunya jahil kini tak malu untuk menuntut ilmu.

Tertarik dengan status Abby Abadi di Facebooknya:

Kalaupun tak jadi org beriman, jadilah org berilmu.. Kalaupun tak jadi org berilmu, sekurang2 nya jadilah org yg mendengar :D
Gambarnya pergi ke kuliah Ustaz Azhar Idrus sudah pasti akan menggemparkan dunia hiburan Malaysia. Malah ramai yang menyokong andai kata Abby Abadi benar-benar ingin berhijrah.

Selepas menghadiri ceramah,ini reaksi Abby di laman Facebooknya:


Untuk pengetahuan semua,Abby Abadi telah dilihat menghadirkan diri ke kuliah Ustaz Azhar Idrus pada 17 Disember 2011 yang lalu di Masjid Hasanah,Bandar Baru Bangi,Selangor. Dan seperti biasa,gelombang Ustaz Azhar Idrus ini sudah pasti menyaksikan ribuan hadirin hadir.


Semoga hidayah Allah sampai kepada Abby Abadi.Raikanlah dia untuk jadi agen perubahan kepada masyarakat kita.

ehsan foto: JKKK Fan Club & Abby Abadi Lurvly Fanpage

Wednesday, 14 December 2011

Nasihat Imam al-Ghazali Dalam Memilih Isteri

"Janganlah engkau kahwini wanita yang enam ini... iaitu janganlah engkau kahwini dengan wanita yang Ananah, dan yang Mananah, dan yang Hananah, dan yang Hadaqah, dan yang Baraqah dan yang Syadaqah."(Imam Al-Ghazali)

Apa maksud istilah-istilah tersebut?

1. Wanita ANANAH
Banyak mengeluh, mengadu dan setiap saat memperalatkan sakit atau buat-buat sakit. Bahasa mudah: Suka berlakon/berdrama untuk dapat perhatian.

2. Wanita MANANAH
Suka membangkit-bangkit terhadap suami.
Bahasa mudah: Mengungkit.

3. Wanita HANANAH
Menyatakan kasih sayangnya kepada suaminya yang lain, yang dikahwininya sebelum ini atau kepada anaknya dari suami yang lain.
Bahasa mudah: Berkongsi kasih dengan ‘suami simpanan’ (aka skandal) atau bekas suami atau dengan anak daripada ‘suami simpanan’.

4. Wanita HADAQAH
Melemparkan pandangan dan matanya pada setiap sesuatu, lalu menyatakan keinginannya untuk memilik barang itu dan memaksa suaminya untuk membeli. Bahasa mudah: Rambang mata dan susahkan suami kerana ingin bermewahan.

5. Wanita BARAQAH
Ada dua makna; Pertama, yang sepanjang hari mengilat dan menghias wajahnya. Kedua, dia marah ketika makan dan tidak mahu makan kecuali sendirian dan diasingkannya bahagiannya.
Bahasa mudah: Bersolek tak kenal masa, tak kenal tempat, tak kenal untuk siapa.

6. Wanita SYADAQAH
Banyak cakap yang tidak menentu dan bising.
Bahasa mudah: Kecoh, suka tukar topik.

Sifir Gaji Guru Bermula Januari 2012


Hah!Lepas cari punya cari jumpa gak sifir gaji baru bagi guru bermula tahun 2012 ni. 

Sifir gaji ni adalah mengikut Skim Baru Perkhidmatan Awam(SBPA) yang telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri beberapa hari lepas dalam pembentangan belanjawan 2012.

Tuesday, 13 December 2011

Lawatan Ukhwah HTM Ke Atas Mursyidul Am PAS


Terharu apabila terbaca lawatan ukhwah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Malaysia (HTM) ke atas Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat yang juga merupakan Mursyidul Am Parti Islam SeMalaysia (PAS). Lawatan itu dilakukan di pejabat Menteri Besar Kelantan, Kota Darul Naim pada 8 Disember 2011 yang lalu.

Delegasi HTM diketuai oleh Presidennya Ustaz Abdul Hakim Othman diiringi oleh dua orang AJK Pusat HTM, Dr. Muhammad Sharifuddin dan Khairul Effendy serta salah seorang anggota HTM di Kelantan, Ust Mohd Zaki Ibrahim.


Menurut laman rasmi HTM,MyKhilafah, pertemuan di antara pimpinan dua parti Islam di Malaysia itu berlangsung selama lebih kurang 15 minit dengan suasana perbincangan ringkas mengenai fikrah parti masing-masing di dalam usaha menegakkan Islam di bumi Malaysia. Walaupun terdapat perbezaan pendapat yang agak mendasar, suasana perbincangan berjalan dengan baik.

Di akhir perbincangan, Ustaz Hakim telah menghadiahkan empat buah buku keluaran Hizbut Tahrir kepada Tuan Guru Nik Aziz iaitu Nizam al-Islam (Peraturan Hidup Dalam Islam), ad-Daulah al-Khilafah (Daulah Khilafah), Ajhizah Daulah al-Khilafah fi al-Hukm wa al-Idarah (Struktur Pemerintahan Khilafah Di Dalam Pemerintahan Dan Pentadbiran) dan juga Min Muqawwimat an-Nafsiyyah al-Islamiyyah (Tiang-tiang Pengukuh Nafsiyah Islam).

Sebelum berpisah, Ust Hakim menjelaskan harapan HTM kepada Mursyidul Am PAS bahawa sekiranya PAS berjaya memerintah Malaysia selepas pilihan raya umum nanti, HTM mengharapkan PAS menerapkan sistem pemerintahan Khilafah dengan menjadikan buku Ajhizah Daulah al-Khilafah yang dihadiahkan itu sebagai rujukan.

Dia Yang Kunikahi: Pelaburan Berbaloi

Assalamualaikum & salam sejahtera

Syukur sebab Dia izinkan diri ni untuk luangkan masa baca novel Dia Yang Kunikahi karya Iqbal Syarie. Novel ni rasanya karya sulung Iqbal Syarie dalam dunia penulisan novel.Sebelum ni,beliau cukup aktif dalam penulisan blog.

Walaupun novel ni novel sulung,tapi rasanya cukup santai. Dan dalam santai tu pun,ada jarum dakwah yang diselitkan. Memang tepat dengan konsep Iqbal Syarie,DaBOM (Dakwah Bagi Orang Muda).

Dalam novel Dia Yang Kunikahi ni, watak utama ialah Johari,Nasuha,dan Aisyah. Novel ni mengisahkan Johari,seorang yang alim namun pernah jua memberontak di zaman remajanya. Dia dan Nasuha pernah terjebak dalam cinta monyet namun atas kesedaran agama,Nasuha ambil keputusan berpisah dengan Johari atas nama berpisah kerana Allah.

Aisyah pula seorang perempuan yang jahil agama.Dia merupakan kawan baik kepada Johari malah sentiasa bantu Johari waktu zaman sekolah rendah dulu. Tapi mereka terpisah setelah Aisyah dan keluarga berpindah ke Australia. Dia melanjutkan pelajaran ke UK dan bermula saat itu dirinya mula terjabak ke alam jahiliah.

Namun hidayah Allah tak kenal sesiapa. Aisyah berubah menjadi seorang yang dambakan cahaya petunjuk dari Allah. Dalam masa sama,Johari ingin mencari Nasuha untuk dijadikan isteri namun akhirnya Nasuha telah terlebih dahulu menjadi pinangan orang lain. Bagaimana akhir cerita ni? Belilah novel ni.

Dalam novel ni,istilah produk siap jadi tarikan saya. Kalau ada keizinan,teringin nak kupas perkataan 'produk siap' tu.InsyaAllah dalam next entry.

Dari 10 bintang, saya bagi 7 bintang untuk novel ni. Sebab? Ada sikit typing error tapi mesej dakwah insyaAllah tetap sampai dalam diri saya.

Sunday, 11 December 2011

Senarai Buku Diharamkan JAKIM 2011

Jakim mengesahkan bahawa mereka mengharamkan buku terbaru Lee Kuan Yew, pengasas Singapura yang bertajuk, “Lee Kuan Yew: Hard Truths To Keep Singapore Going”.

Didalamnya ada saranan Lee Kuan Yew yang menggesa umat Islam di Singapura agar tidak ‘ketat’ dalam amalan agama Islam mereka bagi memudah proses integrasi bagi pemb inaan negara Singapura.

Berikut senarai lain-lain buku yang diharamkan oleh JAKIM selain daripada buku Lee Kuan Yew tersebut:

 1. 1000 Hikmat (Ali Zulfakar)
 2. Methodologi Fiqih Islam Kotemporeri (Dr Ir Muhammad Shahrur)
 3. 70 Amalan Benteng Diri, Keluarga dan Kediaman Daripada Manusia dan Jin (Sharhan Shafie
 4. Senjata Mukmin (Abu Mazaya Al-Hafiz
 5. Detik-detik Pembongkaran Agama (NurKhalik Ridzuan)
 6. 1001 Mutiara Hikmah dan Hikmah dan Kata Nasihat (Kasmuri Selamat MA)
 7. Sebongkah Batu Di Kuala Berang (Faisal Tehrani)
 8. Commentary and Translation of the Holy Quran (Hasrath Kambam P.M Peer Muhammad Baghavy)
 9. Islam, Kemordenan dan Keindonesiaan (Dr Nurcholish Madjid)
 10. Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok (Dr Ir Muhammad Shahrur).
 11. Mengenal Diri: Ilmu Peninggalan Tok Kenali (Mohd Yusof Che Wook)
 12. The Teachings of the Quran (H.U. Weltbrecht Stanton)
 13. Sabda Rasullah S.A.W: Mahdi Aku Ada Dua Tanda (Mohd Zain Hassan)
 14. Nomad, From Islam to America: A Personal Journey Through the Clash of Civilizations (Ayaan Hirsi Ali).

Dari Ipoh Dengan 2 Novel

Rasanya hampir setahun tak beli novel. Napa? Maybe sebab tahap kemalasan yang melampau kot untuk baca. Cuma baru-baru ni ja rasa perlu untuk aktif membaca balik. Dulu aku sendiri rasa give up nak baca benda-benda majalah & novel sebab bagi aku,nak berubah,berubah ja la.

Tapi nyata tindakan aku tu sedikit tak cerdik. And i think this is the best time for me. I must change myself.

Dua novel yang baru aku beli ni (11/12/2011) tajuk dia Dia Yang Kunikahi oleh Iqbal Syarie & Sebongkah Batu di Kuala Berang oleh Faisal Tehrani.


Novel Dia Yang Kunikahi aku beli sebagai sokongan kepada Iqbal Syarie. Penulisan dia dalam blog memang aku kagum. Walaupun ada sedikit beza pandangan tapi dia lebih baik dari aku.


Novel Sebongkah Batu di Kuala Berang pula aku beli sebab timbul kontroversi terbaru membabitkan novel tu. Ada kata nak diharamkan,ada kata tak.So,before novel ni diharamkan oleh kerajaan,baik aku beli.

Nanti aku review novel-novel ni.

Friday, 9 December 2011

Rukun & Cara Mandi Wajib Ikut Sunnah

Mandi wajib ataupun mandi junub disebut juga mandi hadas besar adalah mandi yang perlu dilakukan oleh seseorang Muslim untuk membersihkan dirinya daripada hadas besar dan melibatkan perbuatan mandi dengan membasahi seluruh anggota badan.

Umat Islam yang sudah mencapai umur baligh wajib mengetahui kaedah mandi wajib yang betul. Mengapa? Kerana andai diri kita tak bersih dari hadas besar,ibadat kita akan tertolak secara mutlak.

Terdapat 3 rukun mandi wajib iaitu:

 • Niat dengan tujuan membezakan ibadat dan adat. Niat ini sekadar dilafazkan di dalam hati dan tidak perlu dilafazkan secara zahir (secara lisan)
 • Menghilangkan kotoran dan najis pada badan.
 • Meratakan air ke seluruh anggota badan yang zahir termasuk segala lipatan-lipatan badan. (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah)
Bila kita kena mandi wajib?Mestilah apabila diri berada dalam hadas besar. (^_^). Hadas besar ni merangkumi:

 1. Jimak iaitu melakukan persetubuhan (bertemu dua khitan) apabila zakar dimasukkan ke dalam faraj walaupun tidak keluar air mani.
 2. Keluar air mani walaupun zakar tidak dimasukkan ke dalam faraj. Begitu juga keluar air mani kerana bermimpi (wet dream)
 3. Keluar darah Haid bagi wanita.
 4. “Jika datang haid, maka tinggalkan solat. Dan jika telah lewat, maka mandi dan Solatlah” (HR. Al Bukhari no. 320, Muslim no. 333, Abu Daud no. 279, At Tirmizi no. 125 dan An Nasa’i I/186)”
 5. Nifas iaitu darah yang keluar dari faraj wanita ketika melahirkan anak (Wiladah)
 6. Wiladah - wanita yang melahirkan anak.
 7. Mati.
 8. Masuk Islam orang yang sebelumnya kafir.Dari Qais bin Ashim, ia menceritakan bahawa ketika ia masuk Islam, Nabi SAW menyuruhnya mandi dengan air dan bidara (HR. At Tirmidzi no. 602 dan Abu Dawud no. 351, disahihkan oleh Syeikh Albani dalam Irwaa’ul Ghalil no. 128)
Cara Mandi Wajib Ikut Sunnah

Dari Ibn ‘Abbas RA, beliau berkata: Maimunah RA berkata: Aku meletakkan air untuk Rasulullah SAW mandi wajib. Baginda SAW menyiram kedua tangannya dan membasuh kedua tangannya dua atau tiga kali. Seterusnya Baginda SAW menyiram air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya dan membasuh kemaluannya (dengan menggunakan tangan kiri). Selepas itu, Baginda SAW menyapu tangannya ke tanah, kemudian Baginda SAW memasukkaan air ke dalam hidung dan mulut kemudian mengeluarkannya. Seterusnya Baginda SAW membasuh mukanya dan kedua tangannya dan membasuh kepalanya tiga kali. Selepas itu Baginda SAW menyiram air ke atas tubuhnya, kemudian baginda saw berpindah dari tempat tersebut dan mencuci kedua kakinya. (al-Bukhari)

Berdasarkan dalil di atas,mandi wajib mengikut sunnah dilakukan dengan cara:


1) Niat. Ini berdasarkan hadis yang popular bahawa setiap amal mestilah dengan niat.

2) Membaca ‘Bismillah’.

3) Mencuci tangan sebanyak tiga kali.

4) Mencuci kemaluan dengan tangan kiri

5) Menggosokkan tangan kiri ke tanah lalu lalu mencucinya. Boleh juga mencuci tangan kiri itu dengan sabun.

6) Berwudhu. Wudhu boleh dilakukan seperti wudhu untuk solat (Sohih Muslim:317) ataupun menangguhkan mencuci kaki selepas selesai mandi.

7) Menyela-nyela rambut secara merata lalu menyiramnya 3 kali dengan air sepenuh dua telapak tangan. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah di dalam sahih al-Bukhari:

“Kemudian Baginda SAW memasukkan jari-jarinya ke dalam air, kemudian menyela-nyela rambutnya, kemudia menyiram kepalanya 3 kali dengan kedua tangannya.”

Ketika menyiram kepala hendaklah dimulai dengan bahagian kanan, kemudian, bahagian kiri dan seterusnya bahagian tengah kepala. Ini berdasarkan hadis ‘Aisyah RA di dalam sahih Muslim (318):

Baginda SAW menyiram kepalanya di bahagian kanan, kemudia bahagian kiri.

Bagi wanita yang dalam keadaan junub, diblehkan untuk tidak melepaskan ikatan rambutnya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah RA.

عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي. فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال “لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين

Dari Ummu Salamah RA, beliau berkata: Aku berkata kepada Rasulullah SAW: “Wahai Rasulullah SAW، sesungguhnya aku perempuan yang suka mengikat rambutku. Perlukah aku membuka ikatan tersebut ketika mandi junub? Jawab Rasulullah SAW: “Tidak, cukuplah bagi kamu dengan dengan menyiramkan air ke atas kepala kamu sebanyak 3 kali dan meratakan air ke seluruh tubuh kamu, dan kamu sudah dikira sudah bersuci. (Sahih Muslim:330)

Akan tetapi jika mandi untuk haidh, maka dianjurkan untuk melepaskan ikatan rambut. Ini berdasarkan hadis ‘Aisyah ra di dalam sahih al-Bukhari di mana beliau kedatangan haidh ketika menunaikan haji. Lalu baginda saw berkata sedemikian:

“Tinggalkanlah umrahmu, lepaskanlah ikatan rambutmu (ketika mandi) dan sisirlah rambutmu”


8) Memulakan dengan bahagian kanan tubuh.

Dari ‘Aisyah RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW suka mendahulukan bahagian kanan pada semua urusannya, ketika memakai kasutr, ketika bersikat dan ketika bersuci. (Sahih Muslim:26)

9) Meratakan air ke seluruh tubuh. Kita mestilah semua lipatan tubuh seperti ketiak dan lain-lain. Ini berdasarkan hadis ‘Aisyah (Sunan Abi Daud:243, di nilai sahih oleh al-Albani)

10) Beralih dari tempat mandi dan membasuh kaki.

Thursday, 8 December 2011

Hadiah Kek Tahi Hadiah Tak Beradab

Jurucakap deligasi NGO Pulau Pinang Mohamed Ghani Abd Jiman berkata: "Orang lain tak boleh bagi hadiah ‘tahi manusia’, hadiah ini memang mempunyai nilai sentimental dia kerana dia buat Pulau ini macam ‘pulau tahi".

Ini kata-kata orang yang cukup berakal.Kalau dulu Malaysia ni cukup terkenal dengan politik tahan-menahan,kemudian timbul pula fitnah lucah sana-sini. Sekarang,politik Malaysia cuba nak dikotorkan lagi dengan sikap yang tak ada adab.


Hadiah kek tahi yang diberikan oleh kononnya pejuang Melayu kepada Ketua Menteri Pulau Pinang,Lim Guan Eng sempena hari lahir ke-50 dianggap tak mencerminkan nilai-nilai murni Melayu tu sendiri apatah lagi orang tu beragama Islam.

Politik kalau nak bermusuhan pun janganlah sampai lupa adab. Apa perasaan anda wahai 'pejuang Melayu' kalau orang Cina,India atau bumiputera Sabah & Sarawak serahkan kek tahi buat Menteri Besar dan Ketua Menteri ataupun Perdana Menteri? Sedangkan ketua kerajaan tu dipilih rakyat? Bukankah itu menghina rakyat?

ehsan:Milosuam

Kesal gak bila tengok berangai tak beradab ni. Lawan tetap lawan tapi lawan guna akal dan iman. Apatah lagi yang terima kek tahi tu kakitangan awam kerajaan negeri Pulau Pinang. Apa perasaan 'pejuang Melayu' ni bila  orang suruh dia wakil ambil tahi?

Fikirlah sebelum buat sesuatu. Jangan jadi manusia tak berakal.

Tuesday, 6 December 2011

MiLo Suam Bongkar Konspirasi Kosmo Politikkan Punca Banjir di Kajang

DARI awal lagi kita dah boleh agak, bahawa isu banjir di Kajang akan dipolitikkan oleh media dan blogger pengampu United Malays No Otak.

Akhbar Kosmo mendakwa kononnya banjir kilat yang melanda Kajang baru-baru ini berpunca dari aktiviti korek pasir haram.


Blogger-blogger United Malays No Otak pula menuduh kononnya abang MB Selangor menganiaya penduduk Kajang kerana melakukan aktiviti korek pasir.

Salah seorang blogger yang dimaksudkan, tidak lain tidak bukan ialah blogger "ikon lucah" United Malays No Otak, Papa Gomo.

Bagaimanapun konspirasi mereka untuk mempolitikkan bencana alam ini terbongkar apabila Sinar Harian mendedahkan punca sebenar berlakunya banjir.

Sinar Harian melaporkan secara terperinci punca serta alasan bagaimana banjir kilat di Kajang boleh berlaku.

Rupa-rupanya kemungkinan berlakunya banjir ini sudah dapat diramalkan lebih awal oleh pihak berkuasa tempatan dan projek untuk menghalang banjir juga sudah dilakukan.

Namun kerana "perjanjian" yang melibatkan 21 peniaga tempatan menyebabkan projek penebatan banjir terbantut. Maka jelas sekali bukan "korek pasir" penyebabnya.

Maka pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri haruslah bijak untuk berbincang dengan para peniaga yang terlibat.

Kalau dirobohkan gerai mereka, comfirm media-media United Malays No Otak akan mainkan isu kononnya Kerajaan Selangor robohkan gerai Melayu. Kalau tak robohkan banjir pulak.

sumber: MiLoSuam

Jom Download Ombak Rindu


Fuhh!!!Musim akhir tahun 2011 ni,pasti ramai nak menonton filem Ombak Rindu kan? Yela,filem ni kan diadaptasi dari novel terkenal.

JR memang dah tonton filem ni kat wayang. Tak sangka ada blogger bermurah hati buat link untuk Muat Turun Ombak Rindu ni.


Mula-mula rasa rugi gak bila dapat tau ada link download filem Ombak Rindu. Tapi bila fikir balik,tak rugi pun sebenarnya. (^_^).

Kepada yang belum tengok,download dulu Ombak Rindu kat link ni ok.Then baru decide nak tengok kat wayang balik ka tak. Semoga terhibur. Ni link Download.

Graduan Lepasan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) Akan Diambil Jadi Guru 2012

Keresahan kira-kira 5,000 lepasan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) dari institut pengajian tinggi awam (IPTA) terjawab. Mereka akan diambil bagi mengisi kekosongan jawatan guru di sekolah menengah di bawah Kementerian Pelajaran, mulai Januari 2012.

Timbalan Menteri Pelajaran, Dr. Mohd. Puad Zarkashi berkata, daripada jumlah itu, seramai 3,894 lepasan ISMP ditemuduga oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) untuk diserap masuk sebagai guru.

Menurut beliau, pengambilan guru dalam kalangan ISMP keluaran IPTA pada tahun depan menunjukkan peningkatan berbanding jumlah 4,318 golongan itu yang dipilih menjadi guru pada tahun ini.

Sehubungan itu, beliau menafikan graduan ISMP 'dianaktirikan' dalam pemilihan guru di sekolah di bawah kementerian itu, sebaliknya menjelaskan, pengambilan dibuat berdasarkan kelayakan dan pilihan bersesuaian.

Katanya, antara kegagalan graduan ISMP dipilih untuk menjadi guru adalah kerana penuntut itu mengambil opsyen mata pelajaran yang kurang diperlukan Kementerian Pelajaran.

"Sebenarnya, kita sudah mewujudkan jawatankuasa bersama antara Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk membincangkan dari segi unjuran iaitu berapa keperluan guru sekolah menengah mengikut opsyen yang diperlukan.

"Unjuran ini dibahagikan antara universiti. Misalnya, jika diperlukan 300 opsyen matematik, ia akan dibahagikan antara IPTA. Jadi, jika mereka menawarkan mengikut opsyen, sepatutnya tidak timbul masalah," katanya.

Baru-baru ini, kira-kira 5,000 penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) meminta agar Kementerian Pelajaran tidak menawarkan program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) dan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) kepada graduan lepasan ijazah bukan pendidikan.

Mereka turut meminta agar kerajaan tidak menjadikan mereka seperti 'anak tiri' berbanding lepasan Institut Pendidikan Guru (IPG).

Sementara itu, Mohd. Puad berkata, isu 'anak tiri' tidak timbul kerana lepasan IPG hanya akan diserap sebagai guru di sekolah rendah manakala graduan ISMP keluaran IPTA yang berkelayakan dipilih sebagai guru sekolah menengah, sekali gus mengelakkan persaingan antara kedua-duanya.

"Untuk IPG, sebelum masuk mereka akan disaring dan kita (Kementerian Pelajaran) akan panggil untuk ditemuduga. Yang ditemuduga itu pun belum tentu semua dapat, sebaliknya yang terpilih sahaja akan masuk IPG.

"Tetapi yang masuk universiti ini, dia mohon masuk bidang pendidikan, kemudian bila nak mohon jadi guru baru ditemuduga oleh SPP," katanya.

Maharaja Lawak Mega:Lawak Buat Orang Sentap?

Sebut saja Maharaja Lawak Mega,rasanya semua masyarakat Malaysia yang cukup peka dengan dunia hiburan tau. Rancangan dari rentetan Raja Lawak dan Maharaja Lawak itu sejak kebelakangan ni asyik penuh dengan kontroversi ja.

Dah la kontroversinya semua tak masuk akal. Majoritinya pula lebih kepada perangai 'terlebih lawak' peserta sehingga suasana menjadi kurang enak didengar.Bahasa kasar,lawak bodoh sehingga menjadi tidak terajar.

Sapa tak tahu tentang rancangan ni?Saban episod ada saja kontroversi.Malah bintang-bintang Raja Lawak dulu pun banyak kontroversi melanda mereka.


Dalam siri Maharaja Lawak Mega,antara isu paling tak masuk akal ialah mempersenda penyanyi veteran,Zaiton Sameon oleh Sabri.

Tak lebih dari itu,ada juga peserta Maharaja Lawak Mega ni cuba masukkan kritikan terhadap parti politik,Parti Islam SeMalaysia (PAS). Buktinya,bolehlah cari video persembahan kumpulan Comel yang terdiri daripada Radhi Khalid dan Bell Ngasri.


Misalnya, Radhi Khalid kata "boleh jadi artis PAS,artis yang kolot". Dia keluarkan kata-kata ni selepas Bell Ngasri kata "saya suka Ustazah Pilihan". Aik, ni nak nak perli sapa ni?PAS,Ustazah Pilihan atau golongan agama?

Malah dek kerana lawak bodoh dari Maharaja Lawak Mega ni jugalah, ada peminat terasa bila lawak yang dibuat seolah menyindir pesakit gout.

sumber: sini
Kalau nak senaraikan lagi isu-isu yang melanda bekas peserta Raja Lawak,Maharaja Lawak dan Maharaja Lawak Mega, rasanya tak mampu nak senarai.Terbaru,isu Ogy Ahmad Daud nak saman Johan.

Cadangan,Astro rasanya kena letak garis panduan kot untuk rancangan macam ni.Lawak tu lawak la tapi jangan sampai jadi lawak 'tak cerdik'.Jangan kerana rancangan macam ni,hiburan kita jadi hiburan taraf rendah.

Monday, 5 December 2011

Bloglist Ahsfantasy24.Com Januari-Jun 2012


Sebagai blogger baru (baru ka?) rasanya wajar dan molek serta kemestian bagi saya untuk join bloglist blogger-blogger ternama. Apatah sahabat seperjuangan yang popular ni. :-)

Blog ahsfantasy24.com ni bagi JR memang best sebab entry-entry dia cukup menarik. Napa nak join sangat bloglist ahsfantasy24.com ni? Sebab utama sudah pasti JR pun pelajar IPG jadi apa salahnya eratkan lagi ukhwah blogger-blogger IPG ni kan. Mana tau boleh kongsi cerita sana-sini.

Harap dapat terima dalam bloglist ni.Jom join sama-sama. Layari ja ahsfantasy24.com ni okai.

p/s: saya blogger lama tapi baru. semangat baru

HRP Pejuang Hak Asasi Manusia?


Tindakan Hindu Rights Action Force (HINDRAF) menubuhkan Human Rights Party Malaysia (HRP) sebagai tapak untuk politik memang langkah yang bijak. Penubuhan HRP pada 19 Julai 2009 dikatakan memperjuangkan hak asasi manusia di Malaysia.

Namun sejak penubuhan HRP pada tahun 2009 hingga 2011, segala aktiviti HRP dilihat lebih memfokuskan kepada kaum India. Malah pimpinan HRP itu sendiri merupakan pimpinan kaum India.

Jika benar HRP berjuang untuk semua kaum, mengapa tidak ada pimpinan kaum lain dalam parti itu? Adakah HRP lihat hak asasi itu hanya milik satu kaum? Jika HRP ingin memperjuangkan nasib kaum India sahaja, eloklah ditukar nama kepada Hindu Rights Party.

Melihat kepada sejarah HRP, setiausaha penaja parti ini, P. Uthayakumar pernah membentuk beberapa badan bukan kerajaan serta parti lain sebelum HRP dibentuk. Malah Uthayakumar sendiri merupakan bekas ahli Parti Keadilan Nasional (kini PKR) yang meninggalkan parti itu sebelum Pilihanraya Umum 1999.

HRP merupakan kesinambungan perjuangan Police Watch and Human Rights Committee dan Parti Reformasi Insan Malaysia (PRIM) yang dibentuk sebelum penubuhan HINDRAF.

PERBEZAAN HRP DAN HINDRAF

Menurut maklumat yang dikeluarkan HRP, HRP dan HINDRAF merupakan dua organisasi yang berbeza.Berikut adalah perbezaan antara HINDRAF dan HRP:


Struktur HINDRAF dan HRP pula dapat dilihat seperti rajah bawah:


Maka jelaslah bahawa HINDRAF merupakan organisasi bawah HRP. Persoalan matlamat perjuangan HRP juga jelas lebih kepada kaum India. Namun usaha HRP dan HINDRAF mendekati kaum India dilihat lebih hebat berbanding Malaysian Indian Congress (MIC) serta parti-parti lain.

Sambutan terhadap HRP juga dilihat bakal membolehkan HRP bertanding pada pilihanraya nanti.

Sunday, 4 December 2011

Di Sebalik Tarikh 10 Muharram

Tarikh 10 Muharram merupakan satu tarikh kebesaran yang ada dalam tahun Hijrah. 10 Muharram turut dikenali sebagai hari Asyura'.

Perkara sunat paling utama yang digalakkan untuk dilakukan oleh umat Islam ialah puasa sunat hari Asyura'.

Hadith daripada Aisyah:

"Sesiapa ingin berpuasa (sunat 10 Muharram) maka bolehlah dia berpuasa. Dan sesiapa yang tak ingin berpuasa maka boleh dia tinggalkan". Hadith riwayat Bukhari dan Muslim.

Baginda bersabda:

"Berpuasa sunat pada 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya". Riwayat Muslim.


Dalam menunaikan puasa sunat Asyura, umat Islam disunatkan melaksanakan puasa sejak 9 Muharram bagi membezakannya dengan puasa orang Yahudi. Hal ini kerana orang Yahudi turut berpuasa pada 10 Muharram.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata,

“Ketika Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam berpuasa pada hari ‘Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa padanya, mereka menyampaikan, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nashrani.’ Lalu beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Kalau begitu, pada tahun depan insya Allah kita berpuasa pada hari kesembilan’. Dan belum tiba tahun yang akan datang, namun Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam sudah wafat.” (HR. Muslim, no. 1916);Hadith ini dikhabarkan oleh Ibnu Abbas dalam sebuah hadith riwayat Muslim dan Abu Daud.

Atau kalau tidak dapat dikerjakan pada 9 Muharram maka boleh juga digandingkan 10 Muharram dengan 11 Muharram.

Pendapat sebahagian Ulamak pula ialah sunat berpuasa Hari Kesembilan, Hari Kesepuluh dan Hari Kesebelas berdasarkan hadis riwayat Ahmad bermaksud,

“Berpuasalah kamu di Hari Asyura dan kamu bezakanlah dengan (amalan) orang-orang Yahudi. Oleh itu berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari selepasnya”.

PERISTIWA DI SEBALIK 10 MUHARRAM

10 Muharram juga merupakan satu tarikh yang menyaksikan pelbagai peristiwa berlaku.

Imam al-Ghazali menyebut dalam kitabnya Mukha syafatul Qulub bahawa pada tarikh tersebut:
 1. Hari pertama Allah menciptakan alam.
 2. Hari Pertama Allah menurunkan rahmat.
 3. Hari pertama Allah menurunkan hujan.
 4. Allah menjadikan 'Arasy.
 5. Allah menjadikan Luh Mahfuz.
 6. Allah menjadikan Malaikat Jibril.
 7. Nabi Adam a.s. dicipta.
 8. Diampunkan dosa Nabi Adam a.s. setelah bertahun-tahun memohon keampunan kerana melanggar larangan Allah.
 9. Nabi Idris a.s. diangkat darjatnya oleh Allah dan Malaikat Izrail membawanya ke langit.
 10. Diselamatkan Nabi Nuh a.s. dan pengikutnya dari banjir besar selama enam bulan dan bahtera baginda selamat berlabuh di puncak pergunungan.
 11. Nabi Ibrahim a.s. dilahirkan di kawasan pedalaman dan terselamat dari buruan Raja Namrud.
 12. Nabi Ibrahim a.s. diselamatkan Allah dari api Raja Namrud.
 13. Nabi Yusuf a.s. dibebaskan dari penjara setelah meringkuk di dalamnya selama tujuh tahun.
 14. Nabi Yaakub a.s. telah sembuh buta matanya ketika kepulangan anaknya Yusuf di hari tersebut.
 15. Nabi Ayub a.s. disembuhkan dari penyakitnya.
 16. Nabi Musa a.s. telah diselamatkan daripada tentera Firaun dan berlakunya kejadian terbelahnya Laut Merah.
 17. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa a.s..
 18. Nabi Yunus a.s. selamat keluar dari perut ikan paus setelah berada di dalamnya selama 40 hari 40 malam.
 19. Kesalahan Nabi Daud a.s. diampuni Allah.
 20. Nabi Sulaiman a.s. dikurniakan Allah kerajaan yang besar.
 21. Nabi Isa a.s. diangkat ke syurga ketika diburu oleh tentera Rom untuk menyalib baginda.
 22. Saidina Hussein ibni Ali telah syahid akibat dibunuh dengan kejam di Karbala 
Moga info yang saya kongsikan ini mampu memberi kebaikan kepada kita semua. 

Geofrey Peluk Islam

Pelakon baru berketurunan Australia, Geofrey Perrin Williams atau nama Islamnya Jufri Rayyan Williams, 27, berasa lebih bertanggungjawab selepas memeluk Islam pada bulan lepas.

Dia pernah muncul dalam beberapa buah drama tempatan seperti Habil dan Qabil, Cikgu Kemisah Kirby, Jangan Bunuh Matahariku, Jodoh Oh Jodoh, Durja Ningsun, Ar Rayyan dan Lilin Cinta.

Menurut pelakon yang selesa menggunakan nama Islamnya, Rayyan, tanggungjawabnya lebih besar memandangkan banyak perkara yang perlu diambil berat agar semua perkara yang dilakukan diterima oleh Allah.

“Saya sudah buka pintu yang tak pernah buka sebelum ini. Sebaik saya melangkah sekaki ke depan, saya rasa seperti sudah masuk ke dunia baru.

“Saya bersyukur kerana mendapat hidayah untuk memeluk Islam dan merasa tenang walaupun tanggungjawab saya menjadi lebih besar selepas ini.

“Saya bimbang jika ada yang akan gelakkan saya kerana saya masih kekok untuk membaca al-Quran melainkan hanya tahu mengucap dua kalimah syahadan dan membaca Al-Fatihah,” katanya kepada mStar Online.


Bagaimanapun dia tidak malu untuk mendapat tunjuk ajar daripada abangnya, Nordin Abdullah yang telah lama memeluk Islam pada tahun 1992 dan bapa kepada kekasihnya, pramugari Air Asia X, Juiza.

“Saya masih belajar untuk solat melalui abang dan ayah kekasih saya. Selain itu, saya ada merujuk buku-buku agama seperti buku panduan solat untuk mualaf yang diberikan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi).

“Setiap bulan, saya perlu melapor di Jawi untuk menilai sejauh mana progresif saya mendalami Islam,” katanya.

Jelas Rayyan, banyak perkara yang membuatkan dirinya nekad memeluk Islam.

“Saya memeluk Islam kerana banyak sebab. Pertama, saya menjadikan abang saya, Nordin yang telah lama memeluk Islam sebagai contoh. Walaupun saya mempunyai kekasih berketurunan Melayu dan beragama Islam, tetapi saya memeluk Islam bukan kerana dia.

“Setiap kali berlakon, saya selalu melakonkan watak mualaf dan semua itu membuatkan saya perlu membuat kajian untuk menghayati watak itu dan menimbulkan rasa ingin tahu tentang Islam.

“Selain itu, saya mempunyai beberapa orang kawan iaitu Shahirah Alaiza yang menjadi kawan di pejabat lama dulu dan pelakon Adzriefaiz Azlan yang banyak berkongsi pengetahuan tentang Islam seperti kelebihan dan pantang larang orang Islam. Jadi, semua itu membuka mata saya,” jelasnya panjang lebar.

Mengenai reaksi keluarga setelah dia memeluk Islam, Rayyan agak bertuah kerana mempunyai ahli keluarga terutama ibu dan bapa yang memahami dan memberi sokongan kepada keputusannya itu.

“Ibu saya bertanyakan kepada saya sama ada saya akan berkahwin dengan kekasih saya dalam masa terdekat ini. Tetapi saya tak nak komen apa-apa lagi walaupun kami serius berkawan sejak lebih setahun lalu.

“Bagaimanapun, abang saya, Nordin dan kedua ibu bapa saya sangat gembira apabila saya memaklumkan berita ini,” ujarnya lagi.

Rayyan melafaz dua khalimah syahadah di sebuah masjid di Kampung Jijan berdekatan Sepang seminggu sebelum mendaftar dan sekali lagi melafaz dua kalimah syahadah di pejabat Jawi pada 30 November lalu.

Menyentuh tentang karier seni, Rayyan masih aktif berlakon seperti biasa dan baru selesai menjalani penggambaran drama Tok Ayah dan Jangan Bunuh Matahariku musim kedua serta muncul dalam filem Azura dan filem Hong Kong, Viral Factor.

Selain itu, dia akan menjalani penggambaran sekuel drama Cikgu Kemisah Kirby pada Isnin ini dan selepas itu mendapat tawaran untuk berlakon sebuah telefilem.